Standpunten

Visie en standpunten Huurdersbond Ede en omgeving

De huurder voorop

De Huurdersbond Ede heeft bij al haar acties het belang van de huurders voor ogen. Dat kunnen huurders zijn die al een huurwoning hebben, maar ook woningzoekenden. Wij staan voor voldoende woningen met een behoorlijke kwaliteit tegen een redelijke huur.

Wij leveren onze redelijke bijdrage aan maatschappelijke problemen zoals duurzaamheid, opvang van toegelaten vluchtelingen (statushouders), leefbaarheid, sociale schoonmaak etc maar verzetten ons tegen afwenteling van deze problemen op de laagste betaalden van Nederland.

De woningvoorraad

Wij volgen kritisch de totale hoeveelheden huurwoningen in Ede en Scherpenzeel. Te makkelijk wordt goede sier gemaakt met nieuwbouw. Wij letten er ook op dat niet te veel woningen worden verkocht of gesloopt ook al wordt de opbrengst gebruikt voor de nieuwbouw. Onze maat is meegroeien met de totale hoeveelheid woningen in de betreffende gemeente. Omdat Ede met zo’n 1% per jaar groeit, vinden wij dat de totale sociale woningvoorraad ook met 1% per jaar zou moeten groeien. De groei over de afgelopen jaren is daar een factor 6 bij achtergebleven. Dat vinden wij een ernstige zaak waar we alle betrokkenen bij herhaling op wijzen. De wachttijden van gemiddeld ca. 5 jaar vinden wij te lang.

Bij bovennormale toestroom van vluchtelingen zoals door de Syrië crisis, behoort de woningvoorraad navenant uitgebreid te worden.

Wij monitoren de daadwerkelijke groei van de voorraad ten opzichte van de plannen.

Duurzaamheid en energie

De klimaatproblematiek vinden wij een terechte zorg waar we onze redelijke bijdrage aan willen leveren. Tegelijkertijd constateren we dat Woonstede qua duurzaamheid landelijk aan de top zit en dat de gehoopte vermindering in stookkosten door isolatieprojecten zwaar is tegen gevallen. Bij diverse complexen blijken de kosten van zogenaamd duurzame woningen uitzonderlijk hoog.

Wij vinden een rol als startmotor voor de energietransitie niet gepast omdat dit er op neer komt dat de laagstbetaalden dan eerder en meer moeten betalen dan de overige Nederlanders. Dit schrijnt te meer omdat hun energieverbruik al lager is dan dat van hun welvarender landgenoten. Verduurzaming van de sociale voorraad ten laste van de Verhuurderheffing vinden wij een “sigaar uit eigen doos”.

Kwaliteit

Wij staan voor een behoorlijk kwaliteitsniveau door groot en klein onderhoud en tijdige en kwalitatief goede schoonmaak.

Leefbaarheid

Wij ondersteunen inspanningen om de leefbaarheid van wijken en complexen te verbeteren, maar bij problemen die het wonen op zich overstijgen (zoals integratie van statushouders) verwachten we passende inzet van ander partijen zoals de overheid.

Besteding van geld

Het bouwen en onderhouden van sociale woningen tegen redelijke kosten is een uitdaging in een tijd waarin de bouwkosten aanzienlijk zijn opgelopen en belastingen zwaar op corporaties drukken.

Zolang de Verhuurdersheffing niet afgeschaft is, zullen de financiën knellen en de huren verhoudingsgewijs te hoog liggen. Matigen van huren is daarom eerste prioriteit. Waar de woningvoorraad ernstig achtergebleven is, hebben investeringen in de voorraad ook onze prioriteit. Zodra de Verhuurdersheffing geheel of gedeeltelijk komt te vervallen, behoort het geld terug te gaan naar de huurders.