Rechten

Rechten van huurders.

Het huurrecht start met het afsluiten van een huurovereenkomst.

De twee kernpunten van een huurovereenkomst zijn volgens het Burgerlijk Wetboek (BW):

  1. Het in gebruik verstrekken van woonruimte door de verhuurder aan de huurder.
  2. Een bepaalde tegenprestatie van de huurder (o.a. het betalen van huur).

De belangrijkste verplichtingen van de verhuurder zijn:

  1. Het blijvend ter beschikking stellen van de woning
  2. Het verhelpen van gebreken op verlangen van de huurder

De belangrijkste verplichtingen van de huurder zijn:

  1. Het voldoen van de huur
  2. Het zich als goed huurder gedragen ten aanzien van de woning (en buren)
  3. De woning gebruiken conform de bestemming
  4. Het verrichten van kleine herstellingen

De maximale hoogte van de huur wordt bepaald aan de hand het waarderingsstelsel (puntentelling). Woonstede verstrekt (jaarlijks) gespecificeerd de uitkomst van de puntentelling bij het voorstel van de huurverhoging. Doorgaans wordt een bepaald percentage (bv 70%) van de maximale huur toegepast.

De verhuurder geeft (binnen 8 weken) toestemming voor het aanbrengen van veranderingen in/aan de woning mits deze de verhuurbaarheid van de woning niet schaden. Vraag het wel vooraf aan bij Woonstede!

Voor deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) in de woning heeft de Huurdersbond Ede e.o. met Woonstede  afspraken gemaakt. Zie woonstede.nl onder “toestemming veranderen woning”.

Servicekosten zijn te onderscheiden in twee gedeelten. Enerzijds de kosten voor nutsvoorzieningen met individuele meter: de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter. Onder servicekosten wordt verstaan de vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van de woonruimte.

Woonstede rekent deze jaarlijks met u af. Zij maken de berekening en sturen u die toe. U hebt het recht om Woonstede bewijsstukken te vragen.

Bent u het niet eens met de huurverhoging, maak dan bezwaar bij Woonstede. Levert dit voor u geen acceptabele oplossing en Woonstede wil toch de huurverhoging doorzetten dan schakelen zij de Huurcommissie in.  Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging

Als u het niet eens bent met de afrekening van de service kosten, maak dan ook bezwaar bij Woonstede. Is hun reactie niet bevredigend dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen/