VISIE OP DE BESCHIKBAARHEID VAN SOCIALE HUUR IN EDE

VISIE OP DE BESCHIKBAARHEID VAN SOCIALE HUUR IN EDE

Erkenning achterstand nodig

Velen zullen denken dat het best aardig gaat met de sociale woningbouw in Ede. Er is toch het nodige nieuw gebouwd en er zitten nog programma’s als 200+200 in de pijplijn. Helaas laat onze analyse een ander beeld zien.

Ons uitgangspunt is dat de voorraad sociale woningen tenminste behoort mee te groeien met het aantal huishoudens in Ede. Immers de financiële onderkant van onze maatschappij (jaarinkomen onder ca. 35000 Euro) is de afgelopen vijf jaren niet afgenomen maar eerder gestegen. Denk maar aan alleenstaande moeders, senioren met een mager pensioen, zzp-ers met een minimum inkomen etc. Met andere woorden: als we vragen om meegroeien met het aantal huishoudens, is dat een bescheiden vraag.

In de periode 2011-2016 is het aantal huishoudens met 5 % gestegen. Het aantal huurwoningen bij Woonstede is echter slechts met 1,5% gestegen. Na correctie voor tijdelijk verkochte woningen komen wij over deze periode op een tekort van 333 woningen. (zie bijlage I)

 

Toestroom vluchtelingen vraagt extra sociale bouw

In onderstaande figuur is het aantal door Woonstede ingezette woningen voor statushouders weergegeven ( gegevens ontleend aan jaarverslagen Woonstede 2011-2016 ).

Uit de figuur blijkt duidelijk dat er een forse groei van dit beslag is opgetreden. Ging het vóór 2013 om 10-15 woningen per jaar, vanaf 2013 heeft een forse stijging ingezet naar 105 woningen in 2016. Om dit getal in perspectief te plaatsen, wijzen wij er op dat in 2016 netto 96 woningen aan de voorraad van Woonstede werd toegevoegd. Derhalve is de voorraad voor reguliere woningenzoekenden met 10 stuks gedaald, waar het bijhouden van de groei van de huishoudens een extra groei van ca. 100 woningen had gevraagd.

De Huurdersbond is van mening dat hierdoor voor reguliere woningzoekenden een relatieve achterstand ontstaan is. Gaan wij uit van 15 woningen per jaar in normale jaren (zoals 2011 en 2012), dan is over de jaren 2013 tot en met 2016 een extra beslag gedaan van 186 woningen. Wij vinden dat van het contingent woningen dat de provincie Gelderland aan Ede toekent, eerst het extra beslag voor statushouders afgetrokken moet worden en de rest naar evenredigheid (21% respectievelijk 79%) verdeeld tussen sociale en vrije sector. Als dat namelijk niet gebeurt, moeten alleen de huurders van de sociale woningen inschikken voor vluchtelingen en de kopers en vrije sector huurders niet. Dat vinden we niet uit te leggen, zelfs niet als vluchtelingen een zekere wachttijd opgelegd krijgen.

Verder wijzen wij er op dat de huisvesting voor vluchtelingen door o.a. gezinshereniging nog wel een paar jaar zal aanhouden en wij compensatie ook daarvoor volstrekt redelijk vinden. Als voorzichtige schatting gaan we er van uit dat vanaf 2017 nog zo’n 120 bovennormale woningen aan vluchtelingen zullen worden toegewezen. Bij elkaar zijn dus hiervoor zo’n 300 extra woningen nodig.

 

Doelstelling Huurdersbond voor de sociale voorraad 2018-2022

Op grond van het voorgaande vinden wij voor de periode 2018-2022 de volgende aanwas gepas

  • reguliere groei (1% per jaar): 5x 100                                                            500
  • achterstand regulier groei                                                                           330
  • compensatie voor buitengewone toewijzing aan vluchtelingen         300

TOTAAL                                                                                                                    1130

We beseffen dat dit een enorme uitdaging is, maar waar een wil is, is een weg. Wie wil?

 

Ede, 14 februari 2018