UITSLAG ENQUÊTE BETAALBAARHEID SOCIALE HUREN IN EDE

Omdat we moesten constateren dat de huurverhogingen de laatste vijf jaar steeds boven de gemiddelde inkomensstijgingen lagen, heeft het bestuur van de Huurdersbond Ede e.o. besloten een elektronische enquête onder haar (elektronische) leden te houden. De respons bedroeg 85%. In een tijd van enquêtemoeheid, een prachtig resultaat! Hieronder staan de resultaten.

  1. Op welke uitgaven heeft u bezuinigd in de afgelopen vijf jaar ?
%
vakanties 55
huishoudelijke uitgaven 34
energie 21
medische uitgaven 6
uitgaan, lidmaatschappen, abonnementen 63
geen 20

 

  1. Hoe knellend vindt u die bezuinigingen?
%
geen probleem 19
lastig 56
knellend 16
zeer knellend 12

 

  1. Heeft u voldoende buffer om tegenvallers op te vangen, zoals bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of kapotte auto?
%
ja 61
nee 39

 

  1. Wat zou Woonstede naar uw mening kunnen doen om de huren meer te matigen?
%
soberder onderhoud 5
minder besteden aan leefbaarheid 5
efficiëntere organisatie 53
interen op het eigen vermogen 40
meer woningen verkopen 13
niets 3
geen mening 20

 

  1. Tot welke bruto inkomenscategorie behoort uw huishouden?
%
onder 36000 64
tussen 36000 en 41000 20
boven 41000 7
wil of kan ik niet aangeven 10

 

Conclusies.

Over het algemeen komen de antwoorden zeer geloofwaardig over. Zo’n tachtig (!) procent heeft wel op een of meer posten bezuinigd. Uiteraard het meest op min of meer luxe zaken, maar energie rekenen we daar niet onder. Gelukkig dat maar weinig op medische kosten hoefden te beknibbelen maar toch…. Dat 28% de bezuinigingen als knellend tot zeer knellend ervaren heeft, doet pijn.

Dat bijna 40% onvoldoende reserves heeft om tegenvallers op te vangen, is zorgelijk.

We beseften natuurlijk heel goed dat de vraag waar Woonstede dan op zou moeten bezuinigen een lastige was. Aan de andere kant weet iedere nuchtere Hollander dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen. Twee onderdelen sprongen er uit: “efficiency” en “interen op eigen vermogen”. De efficiency heeft Woonstede zelf in de hand. Een onafhankelijk extern onderzoek zou een idee kunnen zijn om mogelijke verbeteringen te inventariseren.

Op dat eigen vermogen hebben we ook al eens gewezen onder het motto “het kan niet zo zijn dat de corporatie steeds rijker wordt en de huurders steeds armer”. Helaas zit hier Haagse regelgeving dwars, waar Woonstede zelf niet veel aan kan doen. Maar als zij nu hun koepel Aedes benaderen en wij de Woonbond, is daar op termijn ook wat te winnen.

Ede, 30 april 2018

Contact over artikel:

Marcel Boertien, email: marcel@kolkakker.nl, tel: 0318-645194