Persbericht voortgang sociale woningbouw

Betreft: Flinke stappen vooruit bij sociale woningbouw in Ede

Ede, 14 januari 2020

Een jaar geleden sloeg de Huurdersbond Ede e.o. groot alarm over de voortgang van de
volkshuisvesting in Ede. De plannen van de Prestatieafspraken waren zo ver beneden de
maat dat we voor het eerst in ons bestaan weigerden we de paragraaf over beschikbaarheid
uit de Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen te
ondertekenen. Bovendien moesten we constateren dat de werkelijke groei over de jaren
2016-2018 zeer aanzienlijk achterbleef bij de begrote groei. In 2017 moesten we zelfs een
afname van de voorraad slikken, terwijl een groei van ruim 200 woningen was begroot.

We hebben daarom begin 2019 nagenoeg alle grote fracties van de gemeenteraad bezocht
en hen geïnformeerd over de volstrekte onvoldoende groei van de sociale woningbouw.

We zijn blij u thans te kunnen berichten dat in 2019 spectaculaire verbeteringen zijn
opgetreden. In december 2018 werden we uitgenodigd om voor afspraken te tekenen waarin
een groei van 29 woningen voor vijf jaar was voorzien. Zoals aangegeven, hebben we dat
geweigerd. Op 11 december 2019 hebben we met genoegen afspraken ondertekend waarin
een groei van 616 woningen in Ede voor de komende vijf jaar staat opgenomen. Daarmee is
uiteraard de achterstalligheid van de afgelopen jaren (globaal een factor drie onder de groei
van Ede), niet te niet gedaan. Ook heeft geen compensatie plaatsgevonden voor de ruim
200 woningen die bovennormaal aan vluchtelingen zijn toegewezen. Niettemin overheerst de
blijdschap dat er (mede dankzij enigszins gewijzigde regelgeving) nu een behoorlijk plan ligt.
Ook op deze plaats willen we Woonstede hiermee complimenteren. Verder bedanken we
iedereen die hier op welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen.

Voor definitieve conclusies over het realiseren volgens begroting is het nog te vroeg. Toch
mogen we met genoegen constateren dat de realisatie van de woningvoorraad (die op ons
verzoek ingaande 2019 per kwartaal gemonitord wordt) vooralsnog op schema ligt.

Natuurlijk zijn we niet blind voor de wolken aan de horizon in de vorm van stikstof- en Pfas-
problematiek. Maar met de nodige stuurmanskunst moeten die klippen naar onze mening
omzeild kunnen worden.

 

Van de gemeente vragen wij vooral om de sociale huur geen onevenredige lasten op te
leggen. Zo voorzien we dat in het nog op te stellen Warmteplan opnieuw onevenredig veel
van de sociale huur vraagt.

Wij verwachten in het algemeen van college van B&W en de gemeenteraad dat zij, waar dat
enigszins mogelijk is, de sociale huur uit de wind houden, in plaats van extra te belasten. Dat
geldt voor grondprijzen, parkeernormen, beeldkwaliteitsplan, etc. Graag rekenen we op uw
medewerking in deze.

Uiteraard zijn we desgewenst bereid deze brief nader toe te lichten.

 

Namens het bestuur van de Huurdersbond,

Wim Kok

(voorzitter)

admhuurdersbondede@gmail.com