GRENS AAN VERHOGINGEN SOCIALE HUUR IS BEREIKT

De sociale huur in Ede is over de afgelopen  jaren stelselmatig meer gestegen dan de inkomens. Om die reden heeft de Huurdersbond Ede e.o. een elektronische enquête gehouden onder haar leden om de gevolgen te inventariseren. Dat het onderwerp leeft staat vast: 85% van de geënquêteerden nam deel. Een ongehoorde respons.

De vragen luidden:

  1. Op welke uitgaven heeft u bezuinigd in de afgelopen vijf jaar ?
  2. Hoe knellend vindt u die bezuinigingen?
  3. Heeft u voldoende buffer om tegenvallers op te vangen, zoals bijvoorbeeld een kapotte wasmachine of kapotte auto?
  4. Wat zou Woonstede naar uw mening kunnen doen om de huren meer te matigen?

Tot slot werd nog een vraag gesteld over het inkomen van de geënquêteerden.    Zo’n 7 % bleek een inkomen boven 41000 te hebben. Een redelijk representatief aantal.

Zo’n 80% van de huurders heeft wel op een of meer uitgaven bezuinigd. Uitgaan, lidmaatschappen, vakanties en huishoudelijke uitgaven waren de voornaamste posten. Energie (21%) en medische uitgaven (6%) zijn natuurlijk eigenlijk geen aanvaardbare posten om op te moeten bezuinigen.

De grootste groep vond de bezuinigingen lastig. Voor zo’n 28 % waren ze knellend tot zeer knellend.

Op de vraag naar financiële buffers om tegenvallers op te vangen gaf zo’n 40% aan dat die onvoldoende waren. Die groep had kennelijk zijn reserves al moeten aanspreken.

Al met al is het voor de Huurdersbond duidelijk dat de grens aan de rek is bereikt:  huurverhogingen die meer blijven stijgen dan de inkomens, zullen een aantal huurders over het randje duwen. Wij zetten dan ook in op huurverhogingen lager dan de gemiddelde inkomensstijging van de huurders.

De laatste inhoudelijke vraag was wat Woonstede zou kunnen doen om de huren te matigen. Efficiënter werken (53%) en interen op eigen vermogen (40%) waren de voornaamste onderdelen. Groepswijsheid die we graag onder de aandacht van directie en toezichthouders gaan brengen.

Voor meer info zie https://www.huurdersbondede.nl/ waar ook de volledige uitslag te bezien is.

Contact over artikel:

Marcel Boertien, email: marcel@kolkakker.nl, tel: 0318-645194